Skip links

Танилцуулга

Бидний тухай

Манай компани нь 2005 онд санхүүгийн тайлангийн аудит, баталгаажуулалт, нягтлан бодох бүртгэл, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр байгуулагдсан. Бид үйл ажиллагаагаа Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн тухай болон Аудитын тухай хууль, Санхүүгийн тайлагнал ба Аудитын олон улсын стандартыг мөрдлөг болгон мэргэжлийн ёс зүйн шаардлагад нийцүүлэн бие даасан хараат бус байдалд явуулдаг.

Эрхэм зорилго

Харилцагчдынхаа итгэлтэй түнш байж тэднийг эрсдлээс хамгаалах, олон улсын жишиг стандартад нийцүүлж чанарыг эрхэмлэсэн санхүүгийн иж бүрэн цогц үйлчилгээг үзүүлэх

Нийслэл Аудит ХХК

Тусгай зөвшөөрлүүд

№ 052-2005

Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

№ 081100093

Хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл

№ 5/13

Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх

№ 14/17

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрх

This website uses cookies to improve your web experience.